• Wojska Polskiego 84, 12-200 Pisz
 • +48 514 006 085

Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych

Naszą misją w ramach badania sprawozdań finansowych nie jest eksponowanie ujawnianych błędów, lecz ich korygowanie.  
Badanie sprawozdań finansowych przeprowadzają biegli rewidenci wraz z asystentami. Badanie przeprowadzane jest w trzech etapach:

1. Badanie wstępne:
 • weryfikacja dokumentacji prawnej i organizacyjnej Jednostki,
 • weryfikacja funkcjonowania systemu (polityki) rachunkowości,
 • ustalenie kluczowych obszarów badania,
 • badanie dokumentów źródłowych w oparciu o wybraną próbę,
 • ocena i testy systemu kontroli wewnętrznej,
 • wybór próby sald rozrachunkowych do potwierdzenia,
 • analiza potencjalnych czynników ryzyka,
 • udział w procesie inwentaryzacji składników majątku,
 • omówienie tematów związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych dotyczących roku badanego.
Badanie wstępne ma na celu rozpoznanie problemów występujących w badanej Jednostce oraz pomaga zaplanować badanie właściwe.

2. Badanie zasadnicze:
 • przeprowadzenie zaplanowanych procedur badania dotyczących poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego,
 • testy analityczne i badanie sald i transakcji,
 • analiza pozycji pozabilansowych,
 • badanie prawidłowości sporządzenia informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływów pieniężnych,
 • badanie sprawozdania z działalności,
 • badanie zdarzeń po dacie bilansu,
 • badanie zdolności do kontynuacji działalności na podstawie analizy ekonomiczno-finansowej.

3. Raportowanie:
 • opracowanie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta,
 • przeprowadzenie weryfikacji sprawozdania z badania przez kontrolera jakości,
 • zatwierdzenie przez Zarząd firmy audytorskiej sprawozdania z badania sprawozdania finansowego,
 • przygotowanie ewentualnie listu do Zarządu,
 • prezentacja na posiedzeniu organów zatwierdzających.

Efektem badania sprawozdania finansowego jest sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego oraz ewentualnie list do Zarządu.
Na Państwa życzenie biegły rewident może uczestniczyć w spotkaniu z Radą Nadzorczą oraz być obecny na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dotyczącym zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Nasze Wartości

W naszej pracy kierujemy się czterema głównymi wartościami.

Profesjonalizm
Biegły rewident jako
profesjonalista jest partnerem
w biznesie.
Zaufanie
Zaufanie pomiędzy partnerami
biznesowymi tworzy najwyższą
wartość współpracy.
Odpowiedzialność
Jesteśmy odpowiedzialni za
zaspokajanie potrzeb naszych
Klientów.
Poufność
Informacje dotyczące Klientów i
ich działalności są objęte
klauzulą poufności.