• Wojska Polskiego 84, 12-200 Pisz
  • +48 514 006 085

Inne usługi audytorskie

Badanie planów połączenia, podziału i przekształcenia oraz innych sprawozdań wynikających z przepisów zawartych w kodeksie spółek handlowych
  • Plany połączeń, przekształceń i podziałów, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych powinny być poddane badaniu przez biegłego rewidenta. Badania te służą weryfikacji rzetelności i zgodności planów z wymaganiami ustawowymi.
  • Istotnym elementem badania planów jest weryfikacja właściwości załączników do planów, sprawdzenie wiarygodności wyceny wartości składników majątkowych, a także ocena należytości ustalenia wymiany / przyznanych udziałów lub akcji.
  • W ramach badania planu odpowiednio połączenia, podziału, przekształcenia dokonujemy analizy oraz oceny wskazanej metody albo metod użytych dla określenia proponowanego w planie, np. przy połączeniach, stosunku wymiany udziałów lub akcji, wraz z oceną zasadności ich zastosowania oraz wskazanie szczególnych trudności związanych z wyceną udziałów lub akcji. W przypadku istotnych błędów, czy braków zalecamy dokonanie ich korekt i uzupełnień.

Przeglądy ksiąg rachunkowych,
  • Przegląd systemu rachunkowości, stosowanych zasad, analizy i testy dokumentacji źródłowej w zakresie klasyfikacji,  kwalifikacji i ewidencji dają możliwość oceny kompletności, tym samym ryzyka braku rzetelności i wiarygodność ksiąg rachunkowych. 
  • Stosowanie wybranych procedur badania sprawozdań finansowych i audytów prawnopodatkowych umożliwia identyfikację rachunkowych i podatkowych zaniechań, przeoczeń i błędów.
  • Przeprowadzamy analizy kwalifikacji i ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych, aktywów trwałych, amortyzacji oraz testy na prawidłowość rozrachunków, ich odpisów aktualizujących, rejestrów VAT, rozliczeń płac, oszacowań rezerw, rozliczeń międzyokresowych, a także prawidłowości wyceny i rozliczeń różnic kursowych.
  • Przeglądem obejmujemy także dokumentację, ewidencję, naliczenia i rozliczenia zobowiązań publicznoprawnych wynikających z dokumentacji pracowniczej, umów cywilnoprawnych i innych, rodzących ZUS, PIT i pozostałe zobowiązania podatkowe.
  • W firmach produkcyjnych, przeprowadzamy także analizy obrotów magazynowych i rozliczeń produkcji oraz oceniamy ryzyka zawarte w kwalifikacji kosztów.

Nasze Wartości

W naszej pracy kierujemy się czterema głównymi wartościami.

Profesjonalizm
Biegły rewident jako
profesjonalista jest partnerem
w biznesie.
Zaufanie
Zaufanie pomiędzy partnerami
biznesowymi tworzy najwyższą
wartość współpracy.
Odpowiedzialność
Jesteśmy odpowiedzialni za
zaspokajanie potrzeb naszych
Klientów.
Poufność
Informacje dotyczące Klientów i
ich działalności są objęte
klauzulą poufności.