• Wojska Polskiego 84, 12-200 Pisz
  • +48 514 006 085

Audyty projektów finansowanych z dotacji i funduszy unijnych

Audyt wykorzystania funduszy służy uzyskaniu poświadczenia biegłego, że projekt, który jest realizowany ze środków dotacji spełnia wymagania i cel określone w umowie dotacji.

Audyt obejmuje m.in. sprawdzenie zgodności wydatków poniesionych w ramach poszczególnych budżetów, kwalifikowalności ujętych w ewidencji kosztów, przestrzegania zasad realizacji zamówień, a także potwierdzenie osiągania oczekiwanych efektów realizowanego projektu.

W ramach audytów projektów współfinansowanych z dotacji unijnych  dążymy, aby analizowana dokumentacja spełniała warunki umowy i wymagane standardy. Dlatego w okresie realizacji audytu staramy się przeprowadzać badania wstępne, zmierzające do ujawniania błędów systemowych i interpretacyjnych, służące zapobieganiu ich powstawania w realizacji kolejnych etapów danego projektu.

Nasze Wartości

W naszej pracy kierujemy się czterema głównymi wartościami.

Profesjonalizm
Biegły rewident jako
profesjonalista jest partnerem
w biznesie.
Zaufanie
Zaufanie pomiędzy partnerami
biznesowymi tworzy najwyższą
wartość współpracy.
Odpowiedzialność
Jesteśmy odpowiedzialni za
zaspokajanie potrzeb naszych
Klientów.
Poufność
Informacje dotyczące Klientów i
ich działalności są objęte
klauzulą poufności.